Privacy disclaimer

Ingrid Simons Photography 99

inQdo besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Aan de gegevens op deze site kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

 

inQdo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie. inQdo aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie, geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

 

De informatie op de website is vrijblijvend en niet bedoeld als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van inQdo.

 

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Privacy Statement

inQdo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u er mee akkoord dat inQdo uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

 

In geen geval zal inQdo persoonlijke gegevens verstrekken aan derden, dan wel deze gebruiken voor doeleinden die niet bij de verstrekker van de gegevens bekend waren.

Gebruik van deze website

Alle informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Zodanig gebruik van deze website dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

inQdo, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).
Niets van deze website mag worden overgenomen in enige vorm van gedrukte of electronische media, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van inQdo. Het kopiëren of hergebruiken van het beeldmerk van inQdo en ander (beeld)materiaal is ten strengste verboden. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van inQdo.


Wilt u toestemming voor het gebruik van teksten of ander materiaal van deze site, neemt u dan contact op via info@inqdo.com.

Cookies

Natuurlijk zijn wij wel geïnteresseerd in de normale statistische gegevens die van belang zijn voor de verbetering van de functionaliteit van de website. inQdo maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Het gaat hier om tijdelijke cookies die enkel gebruikt worden voor statistische doelen. Deze stellen ons in staat om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze geanonimiseerde gegevens worden gebruikt om een indruk te krijgen van het gebruik dat bezoekers van de inQdo-website maken, het aantal bezoekers en bezoekmomenten. 

 

Ondanks dat inQdo alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.

Overig

inQdo behoudt zich het recht voor het privacy statement aan te passen indien wijzigingen in haar beleid, bedrijfsvoering, de Wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.